Introductie Kunstenaar

Introductie

Als de monumentale keramiek van Jackie Bouw in een woord is te vangen dan is het vitaliteit.
Die straalt je tegemoet. In vorm, kleuren en symbolen.
Het zijn signalen waarmee ze je zintuigen en fantasie prikkelt
Je komt zelfs fysiek in beweging; de verhalende compositie van de beelden vraagt je om het object heen te lopen.

Lees meer....

portrait artist

Biografie

Vitaliteit zit al van nature in klei. Het is kneedbaar, je kunt er iets afhalen, je kunt eraan toevoegen.
Je hoeft klei maar in je handen te nemen en je voelt de vorm-mogelijkheden bijna krioelen. Je kunt je er direct in uiten, net als in geschreven of gesproken taal. Alles wat in je opkomt kun je direct vorm geven. Dat is de reden waarom Jackie Bouw zich al in haar vroegste jeugd voelt aangetrokken tot klei. Als daar ook nog dat andere fascinerende element 'vuur' bijkomt, is ze definitief gewonnen voor keramiek. Gedurende een groot aantal jaren volgt ze diverse opleidingen en uiteenlopende workshops. Zo weet zij haar kennis, techniek en vormbeheersing op een hoog niveau te brengen. Tussendoor maakt ze een uitstapje naar een andere vormdiscipline, beeldhouwen, waardoor ze in aanraking komt met hout, steen en staal. Ook die fascineren haar, maar al gauw ervaart ze de beperkingen die die materialen haar opleggen. Zo is een misslag in een stuk graniet onherstelbaar en het idee niet te verwezenlijken, want genoegen nemen met een geamputeerde vorm is voor een perfectioniste als Jackie Bouw onaanvaardbaar. Klei biedt haar wel alle mogelijkheden om een idee volledig en tot in de kleinste details uit te werken. Juist daardoor ontstaat de wisselwerking tussen kunstenaar en materiaal: de keramiek versterkt en sublimeert haar denkbeelden. En de inspiratie die daarvan uitgaat vormt haar als mens.

Klei..

is haar ultieme uitdrukkings- en vormingsmiddel. Aanvankelijk maakt Jackie Bouw kleine objecten die verwijzen naar traditionele potvormen, met de cylinder als basisvorm. Later legt zij zich toe op het vervaardigen van grote, zuilvormige beelden. Als ze gaat lesgeven duikt ze nog dieper in de materie en de historie van keramiek. Ze is een van de eerste keramisten in Nederland die de raku-werkwijze beoefenen.

Deze oeroude Japanse vorm- en stook-techniek stelt haar in de gelegenheid nog directer met vuur te spelen, nog sterker de intimiteit te voelen van de dans der vlammen. Gedurende de eerste tien jaar van haar artistieke loopbaan ligt bij Jackie Bouw de nadruk op de techniek en op de essentie en de mogelijkheden van het materiaal. Haar kleuren zijn helder en ingetogen. Haar vormen lijken in zichzelf gekeerd, naar zichzelf te verwijzen.Zo absorbeert het werk de aandacht van de kijker. Met het toenemen van haar technische vaardigheden en vormbeheersing wordt haar werk meer centrifugaal, meer een persoonlijke expressie. Ter verhoging van de zeggingskracht van de vorm gebruikt ze primaire kleuren, die een vrolijke helderheid en een levendig optimisme uitstralen. Daarmee is haar nieuwe handschrift een feit. Composities met primaire kleuren past ze voor het eerst toe in het werk dat ze in opdracht maakt voor een schoolplein in het havenkwartier in Amsterdam. De grauwheid van het plein en de haven in de buurt inspireren haar tot het ontwerpen van grote, felgekleurde keramische muurbloemen en tot speelobjecten in de vorm van bolders.

Er gaat een grote aantrekkings-kracht vanuit; kinderen klimmen erop en raken de sculpturen voortdurend aan. Daar is het de kunstenaar om te doen; niet alleen het oog strelen en de fantasie prikkelen, ook de tastzin dient geroerd te worden.

Keerpunt..

De zomer van '85 brengt een keerpunt in het artistieke leven van Jackie Bouw. Tijdens een vakantie in Bretagne, waar ze na een ernstige ziekte op krachten wil komen, loopt ze op een dag in haar eentje het wad op. Het soppen door de zuigende klei in die natte oase van rust doet haar goed. Plotseling stuit ze op een rij houten palen die het land moeten beschermen tegen de vernietigende stroming van het water. De schijnbaar onbeduidende confrontatie met deze lijfwachten van de natuur maakt door de bijna mystieke sfeer op die inmense klelvlakte en door haar eigen lichamelijke wederopstanding, diepe indruk. Het betekent voor haar de herkenning van het leven, het hervinden van haar eigen vitaliteit.De essentie van deze gebeurtenis abstraheert Jackie Bouw in haar "Windbreaks", die geent zijn op de houten palen. Daarmee gaat ze voor het eerst de uitdaging aan met extreem grote formaten,kleine bouwwerken eigenlijk. (what' s in a name?).De gestalten van haar Windbreaks lijken door de natuur gevormd; ze dragen de sporen van weer en wind en de tijd. Het rustige lijnenspel op de objecten geeft verstilde landschappen weer. In plaats dat de Windbreaks in het landschap staan, staat het landschap op de Windbreaks. Dit verrassende spel met de werkelijkheid wordt nog eens versterkt door het heldere, vrolijke kleurgebruik. Voor de opbouw van de Windbreaks gebruikt zij apart materiaal en een speciale techniek. Om de sculptuur te beschermen tegen weersinvloeden en om de krimp- en trekspanning van de grote stukken onder controle te houden, laat ze een speciaal kleimengsel samenstellen. De klei wordt in 2 cm dikke plakken tegen een binnenvorm van polystyreen gedrukt. Na de opbouw worden de lijnen en tekeningen in de klei gekerfd, en de sculptuur in segmenten gesneden. Na het biscuitbakken worden de witte of zwarte basisglazuren aangebracht, waarna de segmenten weer de oven in gaan. Dan volgen de glazuren voor de primaire kleuren, die een andere stooktemperatuur vereisen. Na de derde bak worden de segmenten op de plaats van bestemming op elkaar gelijmd tot Windbreak, klaar voor de feestelijke onthulling. Gaandeweg evolueert Jackie Bouw de vorm en het idee van de Windbreaks.


Inspiratie

Geinspireerd door haar reizen in o.a. Afrika, Amerika en Indonesie en door de ontmoetingen met andere culturen ontwikkelt Jackie Bouw een nieuwe beeldtaal. De overvloed aan reiservaringen dwingen haar tot meer vertellen en uitbeelden.Zo ontstaan, mede onder invloed van haar ontmoeting met de Pueblo Indianen in Amerika, de "Totems".In deze sculpturen componeert ze haar herinneringen, observaties en reisimpressies. Vitaliteit is het thema. De tekeningen getuigen van bloei, beweging, leven. Ze zijn weliswaar intuitief en bevolkt met een persoonlijke symboliek, maar altijd toegankelijk, leesbaar. Van links naar rechts, of van boven naar beneden, of van de ene zijde van de sculptuur naar de andere zijde, waarbij de hoeken soms voor een verrassende wending in het verhaal zorgen. In de totems komen idee, inhoud en expressie in een vorm samen.Ook de totems die ze in opdracht vervaardigt hebben een mytisch karakter. De beelden zijn echter figuratiever en herkenbaarder. In het kleurrijke handschrift tekent ze haar interpretaties van de elementen die de opdrachtgever en de directe omgevIng aandragen. Op deze manier krijgen de totems niet alleen een decoratieve en verhalende functie, ze functioneren ook als plaatselijke herkenningstekens.Het handschrift van Jackie Bouw is ook herkenbaar in andere sculpturen die ze in opdracht vervaardigt.

Haar "kikkers" zijn daar een goed voorbeeld van. Ook die hebben die vrolijke, uitbundige uitstraling. Ook daarin zal de toeschouwer de uitnodiging zien het dikke, warmgladde glazuur aan te raken, te voelen. Ze wil zoveel mogelijk zintuigen bereiken: vormen en kleuren raken het oog en zetten de fantasie in beweging, en de glans van het materiaal prikkelt de tastzin. Zo wil Jackie Bouw haar vitaliteit aan anderen overdragen. Tot in lengte van dagen.
Read More....

portrait artist

If the monumental ceramic of Jackie Bouw can be described in one word, then it is 'vitality'.

This strikes you from the very first glance. Form, colours and symbols are used to stimulate one's senses and fantasy.

One is even physically moved; the epic composition of her sculptures invites one to walk around them.

Biografie

portrait artist

Biografie

Vitality is a natural part of clay.
It is pliable, you can remove something from it and add something to it.
You only need to hold clay in your hands to feel its endless potential for a shape.
You can express yourself directly through it, just as with written and spoken language. It allows you to give immediate form to any first impulse inside you.

This is why Jackie Bouw, since her earliest childhood, has felt an attraction to clay.
Add to this that other fascinating element, fire, and you can see why she is irresistibly drawn to ceramic.

For a number of years she follows diverse training courses and various workshops.
In this way she is able to bring her knowledge, technique and mastery of form up to a high standard. In between she takes an interest in another form- discipline, sculpture, which brings her into contact with wood, stone and steel.

These she also finds fascinating, but she soon discovers certain limitations inherent in the use of these materials. One wrong stroke on a block of granite for example, means that an idea cannot be realized, something unacceptable to a perfectionist such as Jackie Bouw who can never be satisfied with a misshapen image.

Clay offers her the chance to work out an idea completely and down to the smallest detail.
In the process, an exchange between artist and material occurs; the ceramic both strengthens and sublimates her mental concepts.
And the inspiration which arises out of this shapes her as a person. Clay is for her the ultimate means of expressing and shaping.
Initially, Jackie Bouw makes small objects related to traditional pot forms, with the cylinder as basis form. Later, she applies herself to the production of large, pillar shaped sculptures.

When teaching, she delves even deeper into the subject and history of ceramic. She is one of the first ceramists in the Netherlands to practise the Raku-method.
This ancient Japanese form- and firing technique offers her the chance to interact with fire more directly, to get even closer to the dance of the flames. During the first ten years of her artistic career, Jackie Bouw concentrates upon technique and on the essence and possibilities offered by the material. Her colours are dear and modest. Her forms appear withdrawn, directing the attention inwards. In this way her work absorbs the attention of the viewer.

With the growth in her technical skills and form control, her work becomes more centrifugal, more a personal expression. In order to increase the expressiveness of the form, she uses primary colours which radiate a cheerful brightness and a living optimism. In this way she establishes for herself a new kind of handwriting.


She utilizes compositions with primary colours for the first time in a work she is commissioned to do for a school playground in the harbour area of Amsterdam.
The drabness of the grounds and the harbour nearby inspire her to design large, brightly coloured ceramic wallflowers and play objects in the shape of boulders. These exude a powerful attraction; children climb on the sculptures and are continually touching them.
This is one of her aims as an artist: not only to caress the eyes and stimulate the fantasy, but furthermore, to stir the sense of touch.

The summer of '85 is a turning point in the artistic life of Jackie Bouw. One day, during a vacation in Bretagne, where she is recovering from a serious illness, she finds herself walking on her own over mud flats. The plodding through the sticking clay in that wet and peaceful oasis does her good
Suddenly, she runs into a row of wooden poles put there to protect the land against the destructive flow of the water. This apparently insignificant confrontation with these natural lifeguards, set in the almost mystical atmosphere of the immense clay flats and combined with her returning physical powers, makes a deep. impression on her. or her it brings with it a recognition of life and the rediscovery of her own vitality. Jackie Bouw abstracts from the essence of this experience in her "Windbreaks", sculptures which are grafted onto wooden poles. Here she tackles for the first time the challenge of extremely large formats or is it rather, 'small constructions'? (What's in a name?)

The shapes of her "Windbreaks" appears to have been formed by nature; they carry the traces of wind and tide. The peaceful interplay of lines in the objects reminds one of still landscapes. Indeed, rather than "Windbreaks" being in the landscape, it's the landscape which is in 'Mindbreaks'. This amazing interaction with the real world is reinforced by the use of bright and cheerful colours.

For the construction of "Windbreaks" she uses a unique material and special technique.
To protect the sculpture against the effects of the weather and in order to restrict the shrinking and stretching tensions of the large sections, she arranges for a special clay mixture to be made up.
The clay is pressed in 2 cm thick layers against an internal structure of polystyrene. After the construction, lines and drawings are inscribed into the clay and the sculpture is cut into segments. In much the same way as biscuits are baked, the white and black base glazes are applied and afterwards the segments put back into the oven.
Then come the glazes for the primary colours, which require a different firing temperature. After the third baking, the segments are glued together on-site to form Windbreaks, there to await a festive unveiling.

The evolution of the form and idea of Windbreaks by Jackie Bouw is a gradual one.

Inspired by her travels through, amongst other places, Africa, America and Indonesia and by meeting other cultures, Jackie Bouw has developed a new sculpture language.
The rich surplus of travel experiences compel her to be continually narrating and imagining.

The existence of the "Totems" for example, is at least partially the result of her meeting the Pueblo Indians in America. In these sculptures she composes on the basis of her memories, observations and travel impressions, Vitality is the theme.
The designs express blooming, movement, life. They are, to be sure, intuitive and rich in personal symbolism yet always remaining accessible, comprehensible. From left to right or from top to bottom, from the one side of the sculpture to the other, angles appear which offer amazing new perspectives in the story of the sculpture.
In the totems, idea, content and expression come together in one form.

Also, the totems which she is commissioned to make have a mystical character.
The images are however more figurative and recognizable. In colourful handwriting she sketches her interpretations of the elements which the client and the immediate environment suggest. In this way, the totems serve not only a decorative and narrative function, they also serve as local points of identification.
Also, the totems which she is commissioned to make have a mystical character.
The images are however more figurative and recognizable. In colourful handwriting she sketches her interpretations of the elements which the client and the immediate environment suggest. In this way, the totems serve not only a decorative and narrative function, they also serve as local points of identification.

Jackie Bouw's handwriting is also recognizable in other sculptures which she has been commissioned to do. Her "frogs" is a good example of this.
These too possess that cheerful, exuberant radiance. Here too the viewer will experience the invitation to touch the thick, warm shining glaze; to feel.


She strives to reach as many of the senses as possible: forms and colours strike the eye and set the fantasy in motion and the shine of the material stimulates the sense of touch.

In this way Jackie Bouw wants to communicate her vitality to others. For years to come!

Lesen Sie Weiteres....

portrait artist

Biografie

Wenn man die monumentale Keramik von Jackie Bouw in einem Begriff zusammenfassen möchte, ist 'Vitalität' dass richtige wort.

Sie strahlt einem aus den Formen, Farben und Symbolen entgegen.
Es sind die Künstlersignale, mit denen sie Sinne und Phantasie reizt. Man kommt wie von selbst auch physisch in Bewegung.

DieerzählstoffreichenBildkompositionen fordern einen schweigend auf, um das Objekt herumzulaufen.

Biografie

Im Ton ist von Natur aus Vitalität: er ist knetbar, man kann etwas wegnehmen oder hinzufügen. Sobald man Ton in die Hände nimmt, kribbeln einen bildlich die Formungsmöglichkeiten dieses Stoffes. Man kann sich in Ton spontan ausdrücken, wie in der geschriebenen oder gesprochenen Sprache.
Allem, was in einem erwacht, kann unmittelbar Gestalt verliehen werden. Dies ist auch der Grund, weswegen sich Jackie Bouw ab frühester Jugend zum Plastizieren mit Ton angezogen fühlt und sich, als das faszinierende Element 'Feuer' hinzukam, voll der Keramikkunst widmete.

Mehrere Jahre lang nahm sie an Ausbildungen und Workshops teil. So gelang es ihr, ihr Wissen, ihre Technik und ihre Formbeherrschung auf ein hohes Niveau zu bringen. Zwischendurch wandte sie sich anderen Kunstformen, z.B. der Bildhauerei, zu, die sie mit Holz, Stein und Stahl in Berührung brachte. Diese Materialien fand sie zwar interessant, doch deren Beschränkungen waren es, die sie dazu veranlaßte, ihnen bald den Rücken zu kehren.
Ein Fehlschlag in einem Block Granit ist endgültig und die Idee dadurch nicht mehr in Form zu fassen - und eine Perfektionistin wie Jackie Bouw gibt sich nicht mit einer amputierten Form zufrieden.
Ton jedoch ist ein Gestaltungsstoff, der ihr alle Möglichkeiten zur detaillierten Ausarbeitung und materialisierung ihrer Ideen bietet.
Es entsteht eine Wechselbeziehung zwischen Künstler und Material: Keramik betont und sublimiert ihre Ideen und die Inspiration. Die Ausstrahlung dieses Stoffes bildet ihre Persönlichkeit immer stärker, so daß Tonerde auch ihr bevorzugtes und geliebtes Ausdrucks- und Gestaltungsmittel geworden ist.

Anfänglich schuf Jackie Bouw kleinere Objekte, die an die herkömmlichen Topfformen auf der Grundform Zylinder erinnerten. Später wandte sie sich der Schaffung großer, säulenähnlicher Skulpturen und Plastiken zu.

Wenn sie unterrichtet, ergründet sie das Material und die Entwicklungsgeschichte der Keramik noch tiefer. Sie ist eine der ersten Keramikkünstlerinnen der Niederlande, die nach der Raku-Methode arbeitet. Diese jahrhundertealte, japanische Gestaltungs- und Brenntechnik ermöglicht ihr ein direkteres und vor allem intimeres Spiel mit dem Feuer, dessen Flammentanz sie leitet.
In den erste zehn Jahren ihrer künstlerischen Laufbahn betont Jackie Bouw die Technik und die typischen Merkmale dieses Materials. Ihre Farben sind klar und besinnlich, ihre Formen sind in sich gekehrt und in sich verschlossen und es scheint, als nehme ihr Werk die Aufmerksamkeit des Besuchers in sich auf.

In dem Maße, wie sich ihr Können weiterentwickelt und ihre Formbeherrschung zunimmt, wird ihr Werk immer zentrifugaler und die persönliche Ausdrucksweise tritt immer stärker in den Vordergrund. Um die Aussagefähigkeit der Form zu intensivieren, verwendet sie primäre Farben, die fröhliche Klarheit und lebendigen Optimismus ausstrahlen. Ihre neue Handschrift ist geboren.

Kompositionen mit primären Farben verwendet sie zum ersten Mal in einem Werk, das sie in Auftragsarbeit für einen Schulhof im Hafenviertel von Amsterdam schuf.

Die ewige Grauheit des Hofes und des in der Nähe gelegenen Hafens inspirierten zur großen, grellen Mauerblumenkeramik und zu Spielobjekten, die Pollern gleichen. Die Anziehungskraft ist groß. Die Kinder klettern auf die Objekte und betasten die Skulpturen mit Neugierde.

Das eben wollte die Künstlerin; das Kunstwerk sollte nicht nur dem Auge schmeicheln und die Phantasie des Betrachters anregen, sondern ebenso dessen Tastsinn wecken

Der Sommer 1985 wird zum Wendepunkt im künstlerischen Schaffen von Jackie Bouw. Während eines Urlaubs in der Bretagne, wo sie sich von einer schweren Krankheit erholen will, wandert sie an einem Tag ganz allein im Wattenmeer herum. Das wohlige Knatschen der saugenden Tonerde in dieser Oase der Ruhe tut ihr gut.
Plötzlich sieht sie eine Reihe von Pfählen vor sich, die das Land vor der zerstörenden Strömung der See schützen. Diese scheinbar bedeutungslose Begegung mit diesen Leibwächtern der Natur und des Menschen hinterläßt bei ihr durch die fast mystische Atmosphäre dieser immensen, nassen Lehmfläche und ihre eigene körperliche Auferstehung einen tiefen Eindruck.
In diesem Augenblick ergreift sie das Leben neu und findet ihre eigene Vitalität wieder.

Die Essenz dieses Ereignisses abstrahiert Jackie Bouw in ihren 'Windbreaks', denen das Bild der Holzpfähle zugrunde liegt.
Hiermit nimmt sie zum ersten mal die Herausforderung von extrem großen Objekten (what's in a name?), richtigen kleinen Bauwerken, an.

Die Gestalten ihrer Windbreaks scheinen durch die Natur selbst geschaffen, sie tragen die Spuren von Wetter, Wind und Zeitläuften. Das ruhige Liniensspiel auf den Objekten zeigt verträumte Landschaften. Nicht die Windbreaks stehen in der Landschaft, vielmehr steht die Landschaft auf den Windbreaks. Dieses überraschende Spiel mit der umgekehrten Wirklichkeit wird durch die klaren, fröhlichen Farben noch besonders betont.

Für den Aufbau der Windbreaks nimmt sie besonderes Material und eine Spezialtechnik. Um die Skulpturen vor Witterungseinflüssen zu schützen und um die Zugspannug in den großen Keramikstücken zu minimalisieren, verwendet sie eine besondere Tonmischung, die in 2 cm dicken Schichten an die Innenform aus Polystrol (Styropor) gedrückt wird.

Nach dem Aufbau werden die Linien und Zeichnungen in den Ton gekerbt und die Skulptur in Segmente geschnitten. Nach dem zweifachen Brennen ('Biscuitbrennen') wird die weiße oder schwarze Grundglasur aufgetragen, woraufhin die Segmente wieder in den Ofen geschoben werden.

Dann erst werden die Glasuren mit den primären Farben aufgetragen, die eine andere Brenntemperatur benötigen. Nach der dritten Brennung werden die Segmente am Bestimmungsort aufeinandergeklebt.


Windbreak ist geboren und wartet auf die feierliche Enthüllung

Schrittweise entwickelt Jackie Bouw die Form und Idee der Windbreaks weiter. Inspiriert von ihren Reisen durch Afrika, Amerika und Indonesien sowie die Begegnung mit anderen Kulturen entfaltet Jackie Bouw eine neue Bildsprache. Das Füllhorn von Reiseerlebnissen zwingt sie, mehr zu verbildlichen und mehr darzustellen. So kamen auch unter dem Eindruck ihrer Begegnung mit den Pueblo Indianern in Amerika die 'Totems' zustande.
In diesen Skulpturen gestaltet sie Erinnerungen, Beobachtungen und Reiseeindrücke zu einem plastischen Musikstück, dessen Thema Vitalität ist. Je Zeichnungen zeugen von Blühen, Bewegung und Leben. Sie sind zwar intuitiv und voll persönlicher Symbolik, doch immer zugänglich und lesbar, von links nach rechts oder von oben nach unten, sowie von der einen Seite der Skulptur zur anderen, wobei die Ecken der Skulpturen der Bilderzählung oft eine überraschende Wendung geben. In den Totems verschmelzen Idee, Inhalt und Ausdruck zu einer einzigen Form.

Auch die Totems, die sie in Auftragsarbeit schuf, tragen mystische Züge. Die Bilder sind jedoch figurativer und erkennbarer. Mit ihrer farbigen Handschrift formt sie ihre Interpretation der Elemente, die der Auftragber und die direkte Umgebung ihr anreichen. So bekommen die Totems nicht nur eine dekorative und erzählende Funktion, sondern sind zugleich ein Erkennungszeichen vor Ort.


Die Handschrift von Jackie Bouw ist auch in anderen Skulpturen erkennbar, die sie in Auftragsarbeit schuf; ihre 'Frösche' sind ein gutes Beispiel. Sie strahlen ebenfalls Fröhlichkeit und Ausgelassenheit aus.

Auch hier fühlt sich der Betrachter veranlaßt die dicke, warme Glasur zu betasten und zu fühlen. Sie will möglichst viele Sinne wecken: Form und Farben berühren das Auge, bringen die Phantasie in Bewegung und der Glanz des Materials reizt den Tastsinn.

Jackie Bouw versucht ihre Vitalität durch ihr Werk auf andere zu übertragen - auf ewig !